View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000093Heureka[All Projects] Map pluginspublic2017-09-07 10:35
ReporterPederAssigned ToLinus 
PriorityhighSeveritymajorReproducibilityalways
Status closedResolutionno change required 
Product Version2.6.0 
Target Version2.6.1Fixed in Version 
Summary0000093: DotSpatial-dll:som installeras är av gammalt datum
DescriptionNär man installerar PlanVis (och ev. RegVis) har t ex DotSpatial.Plugins.HeurekaWebMap.dll från 2016-12-22, medan senaste version har 2016-13-01.

Men både den gamla versionen och den nya ger felet att mappen C:\users\XXX\Appdata\Local\Temp\WMTS ej existerar när man ska stänga ett projekt eller stänger programmet. Dvs. WMTS-mappen skapas inte om den saknas. Detta var en tidigare bugg som jag har för mig att vi fixade.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2017-09-07 10:34

administrator   ~0000122

Last edited: 2017-09-07 10:35

View 2 revisions

Version numbers were OK.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-01-25 14:03 Peder New Issue
2017-01-25 14:03 Peder Status new => assigned
2017-01-25 14:03 Peder Assigned To => Linus
2017-01-25 14:07 Peder Description Updated View Revisions
2017-01-25 14:07 Peder Steps to Reproduce Updated View Revisions
2017-01-25 14:07 Peder Additional Information Updated View Revisions
2017-09-07 10:34 Peder Status assigned => closed
2017-09-07 10:34 Peder Resolution open => no change required
2017-09-07 10:34 Peder Note Added: 0000122
2017-09-07 10:35 Peder Note Edited: 0000122 View Revisions