Difference between revisions of "Gallring"

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search
(Trädslagsval och gallringsform)
(Redirected page to Thining/sv)
Line 1: Line 1:
{{Languages|Thinning}}
+
#REDIRECT [[Thining/sv]]  <!--För att gamla länkar till Gallring ska funka, innan DISPLAYTITLE användes omdirigerades från Thinning/sv till Gallring -->
 
 
==Algoritm==
 
Den algoritm som används som standard är hämtad från Hugin. Den är uppbyggd i form av ett beslutsträd. Man delar upp uttaget på tre trädslagsgrupper (tall, gran och lövträd), samt fyra diameterklasser. Algoritmens beräkningsgång är följande:
 
# Fördelning mellan uttag av lövträd och barrträd beräknas.
 
# För barrträd bestäms fördelning mellan gran och tall (inkl contorta).
 
# För varje trädslagsgrupp beräknas fördelning mellan små och stora träd.
 
# För varje trädslagsgrupp beräknas fördelning mellan två minsta diameterklasserna.
 
# För varje trädslagsgrupp beräknas fördelning mellan två största diameterklasserna.
 
 
 
Formeln för beräkning av uttaget i varje steg:
 
 
 
:x(A) = x + &beta; f(B)
 
 
 
:x(B) = x &ndash; &beta;f(A)
 
 
 
där
 
 
 
:x = gallringsstyrka för grupp A och B, dvs grundyta i uttaget dividerat med grundyta före gallring
 
:x(A) = relativ gallringsstyrka för grupp A (dvs. andel av grupp A:s grundyta som ska gallras)
 
:x(B) = relativ gallringsstyrka för grupp B
 
:f(A) = grupp A:s grundyteandel av grupp A och B
 
:f(B) = grupp B:s grundyteandel av grupp A och B
 
:&beta; = parameter för att fördela uttaget mellan grupp A och B. Varje steg i algoitmen har ett eget värde på &beta;.
 
 
 
Om beta är större än 0 blir således x(A) större än x(B), och vice versa.
 
 
 
Gränsen mellan små och stora träd bestäms av grundytemedelstammens diameter (DG) för alla trädslag, dvs. INTE trädslagvis. Detta innebär att om t ex DG är 20 cm, och alla träd i en viss trädslagsgrupp är mindre än 20 cm, så kommer inte parametern för fördelning mellan små stora att ha någon verkan för den gruppen.
 
 
 
==Inställningar==
 
Inställning av hur gallring ska utföras styrs genom kontrolltabellen [[ControlTable_Treatment_Model#Thinning_-_model | TreatmentModel]]. I StandWise visas dessa de flesta av dessa inställningar även i dialogrutan som öppnas då man klickar på knappen Thin/Gallra (Figur 1).
 
 
 
 
 
====Gallringsstyrka====
 
Gallringsstyrkan bestäms av gallringsmall, alternativ manuellt (endast StandWise). Utöver detta finns en inställning för max tillåten gallringsstyrka (default 40% av grundyta).
 
 
 
Om ett bestånd består av flera celler/provytor kan man låta programmet fördela gallringsstyrkan proportionellt mot grundytan på varje provyta. Detta innebär att täta delar av beståndet gallras med en högre gallringsstyrka.
 
 
 
====Trädslagsval och gallringsform====
 
Trädslagsval styra via parametrarna "Deciduous/Conifer" och "Spruce/Pine" (se nedan). Alternativt kan man i StandWise ange gallringsstyrkor direkt för upp till tre trädslagsgrupper. Detta görs då via dialogrutan som öppnas när man klickar på Thin/Gallra-knappen. Under fliken Species Groups anger men trädslagsgrupper, och har man mer än en grupp kan man sedan i fliken Thinning Grade ange gallringsprocent för varje grupp.
 
 
 
{|
 
|[[Image:ThinningFormControlTable.png|300px|thumb|left|Figur 1b. Inställningar av gallringsform i kontrolltabellen [[ControlTable Treatment Model | TreatmentModel]], sektion Thinning]]
 
|}
 
 
 
Det finns fem parametrar (motsvarande &beta; ovan) för att styra gallringsformen (figur 1a och 1b):
 
{{:Thinning Algorithm Parameters/sv}}
 
 
 
==Algoritmdetaljer ==
 
Notera: f(A) + f(B) ska vara lika med 1.
 
 
 
Att formeln stämmer kan verifieras genom att räkna ut totala uttaget från uttagen av A och B:
 
: Totalt uttag  
 
: = ( x(A)f(A)G + x(B)f(B)G ) / G
 
: = x(A)f(A) + x(B)f(B)
 
: = (x + &beta; f(B))f(A) + (x &ndash; &beta; f(A))f(B)
 
: = xf(A) + &beta; f(B)f(A) + xf(B) - &beta; f(A)f(B)
 
: = xf(A) + xf(A)
 
: = x( f(A) + f(B) ) = x  (givet att andelarna summerar till 1)
 
 
 
:x = total gallringsstyrka, dvs G<sub>ut</sub>/G,
 
:G = total grundyta före gallring
 
:G<sub>ut</sub> = grundyta i uttaget
 
:x(A) = gallringsandel för grupp A, dvs. G<sub>ut</sub>(A)/G(A),
 
:x(B) = gallringsandel för grupp B, dvs. G<sub>ut</sub>(A)/G(B),
 
:f(A) = grupp A:s andel av totala grundyta, dvs. G(A)/G
 
:f(B) = grupp B:s andel av totala grundyta, dvs. G(B)/G
 
:&beta; = parameter
 
 
 
I algoritmen sätts min- och maxvärden för &beta; att x(A) och x(B) ligger mellan 0 och 1:
 
<!--
 
:<math>\frac{-x}{f(B)} \le \beta \le \frac{1-x}{f(B)}</math>
 
:<math>\frac{x-1}{f(A)} \le \beta \le \frac{x}{f(A)}</math>
 
-->
 
:-x / f(B) &le; &beta; &le; (1 &ndash; x) / f(B)
 
:(x &ndash; 1) / f(A) &le; &beta; &le; x / f(A)
 
 
 
[[Category:Model]]
 

Revision as of 10:32, 28 May 2020

Redirect to: