Version 1.1

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search
2011-01-28


Allmänt om version 1.1

Version 1.1 har förbättrats på flera punkter:

  • Det går snabbare att välja områden i PlanWise och även beräkningen av ingående tillstånd går fortare.
  • Optimeringsverktyget är snabbare och stabilare. Som användare får man även en viss information om själva optimeringsmodellen är felaktig.
  • För taktisk planering finns det fler inställningsmöjligheter för att styra skötselprogramgenereringen.
  • Nya tabellvyer för beståndsvisa resultat.
  • ...med mera!

Övrigt

Vi byter sätt att numrera versionerna. Första och andra siffran står för "major" och "minor" version och är det som man som användare behöver känna till. Tredje siffran är information för systemutvecklarna och markerar "bygge". Detta kan vara ett stort tal men inget som man som användare behöver notera! Versionsnumret kan t ex vara 1.1.13467.0. Sista siffran används inte.

Detaljer

Version Type Title Application Bug ID Description
1.1.0 New feature Det finns nu särskilda inställningar för taktisk TPG i kontrolltabellen Treatment Program Generator PlanWise
1.1.0 New feature PlanWise: En ny tabellvy finns för detaljerade optimeringsresultat PlanWise Som komplement till kolumn-vis vy, finns nu en tabellvy som visar en rad per bestånd, jämfört med kolumn-visa vyn som bara har en rad per bestånd och med alla periodvärden i extra kolumner. Radvisa vyn är snabbare, samt kan visa flera typer av värden, även i textform.
1.1.0 New feature RegWise: Detaljresultat för alla bestånd i samma tabell kan nu visas. RegWise Motsvarar det som i PlanWise kallas Optimization Results > Details.
1.1.0 New feature RegWise: Det finns nu möjlighet att "hoppa" i prioritetsordning RegWise
1.1.0 Improvement De ibland långa tiderna för att markera/avmarkera valet av bestånd (i areakontrollen) har minskats väsentligt. PlanWise;#RegWise 181 Problemet visade sig då vid analyser av områden med tusentals bestånd.
1.1.0 Improvement Taktisk TPG förbättrad i flera avseenden, med nya kontrolltabell-inställningar i. PlanWise Regelverk för att styra taktisk TPG (skötselprogramgenerering) har utökats med: -Möjlighet välja bort gallring, slutavverkning och fri utveckling som alternativ. -Flera delar av TPG-inställningarna gäller nu också fför den strategiska, t ex användning av slutavverknings- och gallringsintervall på samma sätt som i strategisk TPG.
1.1.0 Improvement Snabbare och stabilare optimering PlanWise \"-Optimeringsmodellen har gjorts snabbare och stabilare, och försetts med bättre felhantering.
CPLEX har uppgraderats till version 12.2. För CPLEX finns numera en gratis akademisk licens för fri användning i forskning och undervsining.
En optimeringsmodell kompileras "på riktigt" och användaren får felmeddelande om det är fel i modellen.
1.1.0 Improvement Förbättrad import av beståndsregisterdata och tagit bort beroende till huggningsklass PlanStart -Snabbare sparande till databas vid simulering av trädlistor från beståndsregisterdata. -Skapar höjdfördelning för ungskogar redan från 0.5 m medelhöjd. -Tagit bort beroendet till huggningsklasser.
1.1.0 Improvement Förenkla inmatningen ev förädlingseffekt RegWise
1.1.0 Improvement Data från \"StandObject\" och \"TreatmentUnit\" valbara som parametrar i optimeringsmodellen Common
1.1.0 Improvement För ett optimeringsresultat sparas namn, filnamn och datum PlanWise Nya attribut (Properties) som sparas i tabellen Optimization i resultatdatabasen efter en utförd optimering: ModelName: Namn på optimeringsmodell ModelFileName: Filnamn på optimeringsmodellen (.hops) Date: Datum då optimeringen gjordes Visas i PlanWise då man högerklickar på ett optimeringsresultat och väljer "Properties".
1.1.0 New feature Kan nu ange ordningsföljd mellan åtgärder i RegWise RegWise
1.1.0 Bugfix FIX: Taktisk TPG: "Stems residual must be >= 0" PlanWise 426
1.1.0 Bugfix FIX: Bestånd som saknar provytor hanteras inte och ger fel då naturvårdsavsättning ska göras PlanWise 421
1.1.0 Bugfix FIX: Åtgärdat alltför korta gallringsintervall vid simulering i RegWise RegWise 407
1.1.0 Bugfix FIX: Unsupported treatment type Fertilization found when applying fertilization policy PlanWise 403
1.1.0 Bugfix Bortfall av TUs vid TPG PlanWise 401
1.1.0 Bugfix FIX, Forest Domain Builder: Kan inte ange \"Multiple Values\" i villkor för t ex VegType PlanWise 399
1.1.0 Bugfix FIX: "Delete results" tog ej bort skötselprogramuppsättning PlanWise 391 Timeout ökad till 1h.
1.1.0 Bugfix FIX: Fixat fel i tabellresultat som i vissa situationer uppträdde få villkor användes. Common 385
1.1.0 Bugfix FIX: Fixat så att menyvalet "Optimization" inte försvinner när man kör Compile and Solve PlanWise 373
1.1.0 Bugfix FIX: Nuvärden i taktisk TPG blir felaktiga PlanWise 357
1.1.0 Known Issues Kontinuitetsskogsbruk hanteras inte i taktisk TPG Common
1.1.0 Known Issues PlanWise taktisk: Variablerna \"volymtillväxtprocent\" och \"värdetillväxtprocent\" i taktisk TPG kan ge NULL-värden PlanWise Om jämförelsealternativ saknas.
1.1.0 Known Issues Höjdutvecklingen för unga contortabestånd misstänks vara för låg.