Intro/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Heurekasystemet (http://www.slu.se/SHa) består av en serie fritt tillgängliga programvaror för skoglig planering och analys. Systemet har utformats för att kunna räkna på flera av skogens alla värden. Visionen är att Heurekasystemet ska kunna bidra till ett både lönsammare och miljövänligare skogsbruk. De nyttor och värden som idag kan hanteras av systemet är virkesproduktion, rekreationsvärden, naturvärden och kolinlagring. Genom att dessa aspekter integreras i ett och samma system kan ett helhetsgrepp tas om planeringsproblematiken.

Systemet omfattar hela analyskedjan, från skoglig inventering av provytor, via prognosmodeller och optimering, till verktyg för att rangordna alternativ. Programvarorna är avsedda både för små- och storskogsbruket och omfattar följande delar:

  • StandWise för beståndsvisa analyser.
  • PlanWise för skoglig planering för en skogsfastighet, ett skogslandskap, eller ett större skogsinnehav.
  • PlanEval for flermålsanalys, ett verktyg för att systematiskt rangordna alternativa planer som skapas i PlanWise.
  • RegWise för regionala konsekvensanalyser.

Systemet förvaltas av programmet Skogliga hållbarhetsanalyser på SLU.

Systemet är ett resultat av forskningsprogrammet Heureka som har genomförts av SLU tillsammans med SkogForsk.