Version 1.0.2/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

2010-01-15

Felrättningar och nya funktioner

PlanStart

 • Funktion för att importera Ivent-data fungerar nu som förväntat.
 • Fälten MapId och SubStandId i beståndsregistermallen ignoreras vid importen. Enbart fältet StandId används som beståndsID.

Gemensamt för PlanWise, RegWise och StandWise

 • Fel i deterministiska versionen av röjningsalgoritm har åtgärdats.
 • Vissa fel i gallringsalgoritmen typ "Hugin" har fixats.
 • Gödslingseffektens påverkan på det ekonomiska värde var fel, vilket har åtgärdats.
 • Resultatvariablerna som börjar med "MeanAgeTotal" avser nu aritmetisk medelålder i ungskog och grundytevägd medelålder i etablerad skog. Tiidgare var det alltid den grundytevägda medelåldern som redovisades (detta har dock inte påverkat beräkningarna, endast resultatredovisning i diagram och tabeller). Detta förklarar förmodligen att åldersklassdiagrammen blev konstiga, där åldersklassen 10-20 år oftast var tom. Obs! Använd alltid MeanAgeTotal (exkl overstorey) i diagram över åldersklassfördelning.
 • Befintliga överståndarskikt blev aldrig avverkade med föregående programversioner. Detta fel har delvis åtgärdats, så att man i kontrolltabellen Treatment Model kan ange hur en befintlig fröträdsställning eller skärm ska hanteras. De enda alternativ som finns i dagsläget är "Avverka omedelbart" och "Lämna", vilket innebär att befintliga överståndare antingen avverkas direkt, eller lämnas till nästa avverkning. Fler alternativ kommer att läggas in, t ex hur många år som man vill att skärmen ska stå kvar.

PlanWise

 • Vissa fel i hur befintlig kalmark hanteras har åtgärdats.
 • Om föryngringshistorik finns tillgänglig i beståndregistret beaktas denna då ingående tillstånd beräknas (i det fall man räknar på data som simulerats från beståndsdata).

StandWise

PlanEval

 • Bytt namn från PlanBeslut

Ivent

 • Version 2010.3 har i viss mån omarbetats vilket tar bort en hel del problem med fel och programkrascher.
 • En inställningsmeny är nu tillgänglig.
 • Stöd för både Digitech Professional och Digitech Mantax klavar.

Kända problem

 • Hantering av fröträd och skärmställningar bör förbättras, och enklare för användaren att kontrollera.
 • Tillväxtprognoseren för volym är mycket känsliga för valet av höjdtillväxtfunktion (upp till 20% skillnad i volym). Vi håller på att undersöka detta problem.

Installationsanvisningar

 1. På grund av att namn och sökvägar har ändrats så fungerar inte den automatiska uppgraderingen med ClickOnce. Du måste därför avinstallera alla tidigare versioner, förutom PlanStart. Gör detta via Kontrollpanelens "Lägg till/Ta bort program" (eller motsvarande beroende på OS och språk).
 2. Uppgradera befintliga databaser i två steg:
 3. Om du har använt tidigare versioner och enkelt vill hitta projektfiler så byt namn på projektkatalogerna. Dessa finns under Mina dokument > Heureka > Projects (heter lite olika beroende på operativsystem och språk):
  • Döp om katalogen BeståndsVis till StandWise
  • Döp om katalogen PlanVis till PlanWise
  • Döp om katalogen RegVis till RegWise
  • Döp om katalogen PlanBeslut till PlanEval
 4. Efter uppgraderingen från BeståndsVis till StandWise kommer dina diagrammallar inte att visas i listan över tillgängliga diagram. Vill du få tillgång till de gamla mallarna döper du om mappen �?�Mina Dokument\Heureka\Common\StandVis Diagrams�?�, till �?�Mina Dokument\Heureka\Common\StandWise Graphs�?�

Nästa release

Nästa version planeras att släppas redan den 26 februari. Det kommer att finnas funktionalitet för att automatiskt skapa en skogsdatabas, så att man inte behöver ladda ner en backup-fil och skapa en ny databas från den (i PlanStart). Dessutom kommer databasuppgradering att ske automatiskt, så att du som användare blir erbjuden att uppgradera då du försöker ansluta till en äldre databas.