Version 2.18/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Version 2.18

2022-03-08

Sammanfattning

 • Kan nu lämna kvar andel av gallrade träd i skogen som död ved
 • Nya resultatvariabler för död ved >= 20 cm
 • Nya skötselsystem i RegVis: Schackrutehuggning och Naturvårdande skötsel
 • Ny resultattyp: Disturbance Risk
 • Simulering av markkol i torvmark
 • Simulering av ingående markkol i förna
 • Förbättrad beräkning av förädlingseffekt
 • Utökade användardefinierade resultatvariabler med möjlighet att ange max diameter och ålder
 • Flera buggfixar rörande taktisk simulering

Ny funktionalitet

Lämna andel av gallrade träd i skogen som död ved

Användaren ges möjlighet att låta träd ligga kvar i skogen efter gallring, till exempel efter en gallring i naturvårdande syfte. Anges som en andel av totala antalet gallrade stammar som ska ligga kvar som liggande död ved efter gallringen. (Default 0%)

Funktionen aktiveras i kontrolltabellen ”Treatment Model”.

LeaveAfterThinning.png

Nya resultatvariabler för död ved 20 cm eller grövre

Nya resultatvariabler finns tillgängliga för att visa hur mycket död ved med en diameter över 20 cm som finns av den totala mängden död ved. Initialvolymen för andelen död ved över 20 cm (av total mängd död ved) utgår utifrån data från Riksskogstaxeringen: 50 % i Norra Norrland, 60 % i resten av landet, och 70 % i naturreservat (hela landet).

Dessa resultatvariabler väljs under ”Dead Wood”.

DeadWood20cm.png

Markkol i torvmark

Nu simuleras hur markkolförrådet i torvmarker förändras med hjälp av emissionsfaktorer. På dikad torvmark minskar markkolförrådet över tid, medan det antas vara konstant i odikade torvmarker.

Initialvärdet för markkol i torvmark är baserat på markkolsinventering. Tidigare simulerades markkol i torvmark med Q-modellen, vilket kunde ge felaktiga resultat eftersom Q-modellen bara är lämplig för mineraljord.

Inställningar för denna funktion görs i kontrolltabellen ”Soil Model”.

CarbonEmissionFromPeat.png

Simulering av ingående markkol i förna

Tidigare skattades det initiala kolförrådet i marken med en funktion, som dock underskattar markkolförrådet eftersom den inte tar hänsyn till kol som ligger bundet i förna.

Nu ges användaren möjligheten att köra en spin-up av markkolförrådet som beräknar markkolsförrådet inklusive förna genom att anta ett genomsnittligt förnafall för olika skogstyper baserat på en Heureka-körning med skötsel som liknar dagens skogsbruk.

Längden för spin-up perioden kan styras av användaren i kontrolltabellen ”Soil Model”.

QModelSpinUp.png

Nytt skötselsystem i RegVis: Schackrutehuggning

Vi har infört en möjlighet att simulera schackrutehuggning i RegVis.

Funktionen aktiveras i kontrolltabellen ”Scenario Settings”.

CheckerboardManagement.png

Inställningar för hur schackrutehuggning utförs finns i kontrolltabellen ”Treatment Model”.

CheckerboardSettings.png

Den nya funktionen delar upp skogen i ett bestånd i två: ”vit” och ”svart”. För den vita delen senareläggs avverkningen tills föryngringen på den svarta delen har nått en viss höjd, som användaren kan definiera. Funktionen tar inte hänsyn till eventuella kanteffekter.

Nytt skötselsystem i RegVis: Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel finns nu som ett eget skötselsystem i RegVis. Detta kan t.ex. vara användbart om man vill simulera att man röjer bort inväxande granar i bestånd med ädellövträd.

Denna funktion går för närvarande endast att aktivera i RegVis, under Scenario Settings -> Management System. Detta system fungerar som fri utveckling (Unmanaged), men med naturvårdande underröjningar.

NatureConservationManagement.png

Inställningarna för naturvårdande underröjningar ligger under ”Treatment Model” -> 10. Nature Conservation Management.

NatureConservationSettings.png

OBS! ”Max Area” och ”Prop stems to clean” måste sättas till ett värde större än 0 för att någon underröjning ska göras.

Ny resultattyp: Disturbance Risk

Vi har infört riskindex för storm och för granbarkborre som nya resultatvariabler, som kan inkluderas i simulering under ”Disturbance Risks”. Även resultatvariablerna för rotröta är flyttade till denna nya kategori. Dessa låg tidigare under rubriken Mortality. Det går att få ut både före och efter värden för skaderisk-variablerna. Före (Before) avser skogstillståndet innan eventuella skötselingrepp görs i den aktuella perioden, och efter (After) efter skötselingrepp i den aktuella perioden.

DisturbanceRisk.png

Möjlighet att öka mortalitet på ytor som nått lägsta ålder för slutavverkning

Funktionaliteten kan till exempel användas för hänsynsytor. Sedan tidigare finns möjlighet att öka mortaliteten i hänsynsytor som sätts av som en del av varje bestånd. Den nya funktionaliteten möjliggör att öka mortaliteten även när hänsynsytor inte är kopplade till något föräldrabestånd. Man kan justera åldern där den extra mortaliteten ska ske med hjälp av en faktor (Additional Mortality FF Age Factor).

Aktiveras i kontrolltabellen ”Production Model”.

AdditionalMortality.png

Årsintervallen avser de första 5 åren och nästkommande 5 år efter att beståndet har nått minsta ålder för slutavverkning enligt övriga inställningar.

Max diameter och max ålder i egna resultatvariabler

Förutom minsta diameter och minsta ålder går det nu även att ange max diameter och max ålder i egna resultatvariabler. Vi har även ändrat så att man endast behöver ange en av dessa variabler.

Funktionen finns i menyn Verktyg -> Egna resultatvariabler.

UserResults.png

Du kan läsa mer om funktionen i hjälpavsnittet på Heurekas hjälpsidor

Justering av tillväxten från period 0 vid beräkning av avverkningsvolymen i RegVis

I RegVis är det nu möjligt att justera tillväxten i första perioden med en faktor när avverkningsvolymen ska beräknas. I Regvis kan avverkningsnivån styras antingen med andel av nettotillväxten (Harvest Level Factor, HLF) eller med absoluta avverkningsvolymer uppdelat i gallring och slutavverkning. När HLF tillämpas avverkas satt andel av föregående periods nettotillväxt (HLF=1 i exemplet nedan betyder att gallring+slutavverkning blir 100% av föregående periods nettotillväxt). I första perioden finns ingen föregående period. Istället sker en preliminär simulering av första perioden utan avverkning. Nettotillväxten från den preliminära simuleringen ligger till grund för beräkning av avverkningens storlek under första perioden. Eftersom den preliminära simuleringen görs utan avverkning blir den något högre än vad den skulle ha varit med avverkning, vilket betyder att avverkningen blir något för hög. Med FPGA kan den preliminära simuleringens tillväxt och därmed den första periodens avverkning justeras ner.

Funktionen aktiveras i ”Scenario Settings” -> 02. Harvest Levels -> Total Harvest Level, automatic.

FPGA.png

Minsta volym för ett trädslag för att gallring/blädning ska kunna utföras

Användaren ges möjlighet att ställa in ett krav för en minsta volymandel av ett trädslag för när gallring/blädning ska kunna utföras.

Funktionen aktiveras under ”Treatment Model” -> 04. Thinning or Selection Felling -> Species Proportion Threshold.

SpeciesProportion.png

Förbättringar

Förbättrad beräkning av förädlingseffekt

Effekten av att plantera eller så med förädlat material underskattades tidigare och nu har justeringar gjorts för att tillväxtökningen bättre ska stämma överens med den nivån som anges i inställningarna. Tillväxtökningen simuleras genom justering av SI, dels vid etableringen, dels under ungskogsfasen och dels under etablerad fas.

Förädlingseffekten aktiveras som tidigare i kontrolltabellen ”Treatment Model”.

BreedingSettings.png

Mortalitet och biomassa från stormskador (RegVis)

Vi har lagt till ett antal nya resultatvariabler till vindskademodellen för mortalitet vid vindskador och för biomassa från stormfällda träd.

Dessa kan väljas under resultatkategorierna för mortalitet och åtgärder.

StormMortalityVariables.png

Förändring av standardinställningar

Vi har ändrat flera standardinställningar för att man ska få mer realistiska simuleringar med de standardvärden som finns i programmet.

Ändring av mortalitet i hänynsytor

Utvecklingen på en hänsynsyta påverkas genom att mortaliteten ökar under 10 år efter slutavverkning av huvudbeståndet. Vi ändrade default-siffrorna från tidigare 12 % (första femårsperioden efter slutavverkning i föräldrabeståndet) och 6.8 % (andra perioden) till 9 % och 4.5 %, enligt en studie från 2015. (Roberge et al. 2015)[1]

Standardinställningar för optimering

Tidigare avrundades resultatet i form av tilldelningen av skötselprogram till varje avdelning till heltal. Nu måste användaren själv markera att detta ska utföras.

Överståndare lämnas kvar vid fri utveckling

Om man väljer ”Fri utveckling” som skötselsystem (Management system i Treatment Model Generator (PlanVis) / Scenario Settings (RegVis)) kommer inställningen Treatment Model -> 5. Final Felling -> Remove Existing Overstory att ändras till ”Leave” i den kontrollkategori man genomfört ändring i.

Om man sedan tidigare inte har kontrolltabellen ”Treatment Model” i den kontrollkategori man genomför ändringen i så kommer den först att kopieras från Default Control Category med dess nuvarande inställningar och först därefter kommer Treatment Model -> 5. Final Felling -> Remove Existing Overstory att ändras till ”Leave”.

Scenario Settings i RegVis

 • Priority Functions Periods: Är nu inställt till 21 perioder.
 • Cutting priority function: Holm2021 är nu förvald.
 • Total harvest level, automatic: Alla värden utom HLF och FPGA är nu satta till 0.
 • Thinning volume proportions, automatic: Alfa är nu 0.3, Beta nu 0.03

Övriga förändringar

 • Bättre felutskrifter och statushantering för SCIP-lösaren.
 • Beståndsregisterimporten varnar nu ifall man importerar ett beståndsregister och ett bestånd beräknas få ett orealistiskt antal stammar / ha.
 • Ny optimeringsmodell ”Jämnhetskrav version 8” inkluderad

Buggfixar

 • Flera fel i den taktiska simuleringen som gjorde att man inte kunde simulera fri utveckling, eller att man fick felaktiga resultat är nu åtgärdade.
 • Underröjda stammar togs tidigare inte med i förnapoolen
 • Uttag av GROT vid kontinuitetsskogsbruk beräknades inte trots att det aktiverats
 • Produktiv area i översikten under ”Ingående tillstånd” beräknades felaktigt. Felet uppstod bara om man hade använt ägoslagskoder för att sätta vissa ytor som lågproduktiva/icke-produktiva.
 • Volym exkl. överståndare beräknas nu korrekt när det finns hänsynsträd i ett bestånd, men detta kunde tidigare resultera i att man fick en negativ volym.
 • Den delen av de vindskadade stammarna som skulle blivit död ved blev inte det i föregående versioner, vilket gjorde att beräkningen av t.ex. volymen av död ved kunde bli för liten.
 • Beräkning av skördade stammar (Stems harvested) kunde i vissa fall inkludera även stammar som hamnade i förnapoolen vid underröjning i samband med gallring, viket gjorde att beräkningen av skördade stammar kunde ge ett något för stort resultat.
 • Kartan i Optimization Results använder nu rätt alternativ för att visa innehållet i ”Treatment Unit Info” fliken.

Detaljerad information

Id Category Severity Summary Fixed_in_version Resolution Comment
0000451 TPG major TPG generates invalid uneven-aged programs when fertilization policy is active for even-aged management 2.18.0 fixed When generating both even-aged and uneven-aged program for stands in a domain, a large number of programs with selection felliings ony in the last period are added as well, if fertilization policy = FP_FINALFELLING, and programs with fertilization should be generated as well.
0000452 TPG minor Biofuel extraction in CCF management is not vorking properly 2.18.0 fixed I have a control category with management system CCF and Biofuel Extraction set to TRUE for Selection felling (in the TPG settings), but I do not seem to be able to get any volumes (for the variables in ValueData connected to Harvest Residues Extracted). I have tried both ordinary and biofuel thinnig types.
0000460 TPG minor Tactical TPG generates empty programs with incorrect period lengths 2.18.0 fixed Periods lengths in tactical TPG generation do not abide by the tactical periods set by the user
0000462 TPG minor Seed trees removed too early in tactical TPG 2.18.0 fixed Om man väljer Final Felling with Seedtrees + Natural Regeneration i taktisk TPG med periodlängd ett år så avverkas fröträden redan ett år efter slutavverkning, istället för angiven Removal Time (som är fem år om inte annat angetts).
0000467 Report generator minor Varningsruta för "efter-värden i rapportbyggaren" 2.18.0 fixed När jag försöker sammanfatta de nya resultatvariablerna för granbarkborre- och stormriskindex (efter), så får jag följande fel i rapportbyggaren:


Värden beräknas dock, jag kan se de i Results – Details, så det verkar vara någon inbyggt varning i rapportbyggaren?

0000458 RegWise simulation minor No fertilizations performed despite control table settings 2.18.0 fixed Setting area proportion to 100% and leaving max annual area table empty should result in fertilization being based on the total area in every period. Instead, no fertilizations are performed
0000453 Optimization major False message that feasible solution is not found when solving optimization problem with SCIP 2.18.0 fixed SCIP version: latest (7.03)

Output from SCIP in "SCIPSoplex" output pane: SCIP Status  : problem is solved [optimal solution found] Total Time  : 133.00

 solving      :   130.00
 presolving    :   51.00 (included in solving)
 reading      :    3.00
 copying      :    0.00 (0 times copied the problem)

Original Problem  :

 Problem name   : D:\Users\nnn\Documents\Heureka\Projects\PlanWise\xxxxx\ModelsTemp\TempOptFile.lp (xxxx contains 'ä')

However, Heureka returns message that no feasible solution is found and user is not offered the possibility to save the solution.

0000454 Optimization minor Malloc error when building optimization models with cliques and clusters 2.18.0 fixed Error from Zimpl (malloc size=0) is thrown when building optimization models for certain simulations.
0000455 Optimization minor Cannot open "Import Optimization" interface 2.18.0 fixed User cannot open import optimizations interface when no optimizations are present (no elements in sequence exception)
0000465 Map minor Result map show wrong stand age in TreatmentUnitInfo window for tactical TPG result 2.18.0 fixed Under Optimization Results > Map > TreatmentUnit Info visas Mean Age. Denna visar i flera fall fel ålder när man stegar fram över perioder för en taktisk TPG.
0000456 Growth / producton major Treatment unit volume is negative when there is also a layer of type 6 2.18.0 fixed Treatment unit volume is negative when a stand has a layer with retention trees.
0000459 General minor Mean Volume Productive Area incorrectly calculated in initial state 2.18.0 fixed Mean Volume (prod. area m³sk/ha) is incorrectly calculated. Sums volume of entire area instead of only productive area.
0000461 General minor Index out of range with additional decomposition in tactical 2.18.0 fixed In some cases, additional decomposition causes an index out of range exception
0000471 Forest Domain Builder major Error when using dynamically assigned control categories 2.18.0 fixed Sometimes when using dynamically assigned control categories (percentages that change from period to period), Heureka will sometimes throw an exception.
0000472 Forest Domain Builder major Simulation crashes when a control category is dynamically assigned 0% of stands in period 0 2.18.0 fixed If a forest domain has a control category with 0% assigned stands in period 0, this will cause a "key not found" exception
0000457 Data import major Linking stand register data to existing stands won't insert rows 2.18.0 fixed When linking stand register data to existing stands, no new rows are created and inserted into the database even though the message indicates the import was completed
0000468 Control categories major Importing a cost and revenue control table from PlanWise into StandWise removes all control tables 2.18.0 fixed Export a Cost And revenue control table from PlanWise and try to import it into StandWise. The entire control category is removed , leaving only the domain category.